Dorpschool Holten


De geschiedenis vermeldt, dat er reeds in 1615 onderwijs in Holten werd gegeven, zodat er al ruim 350 jaren een school zal zijn geweest.

De gemeente Holten bestond uit een dorp met buurtschappen. De naam Dorpschool zal zijn ontstaan, nadat er een buurtschapsschool was geopend. Deze naam is blijven voortbestaan, ook toen de oude school niet meer de enige onderwijsinrichting was in het dorp.

In het verleden stond de Dorpschool naast de NH kerk aan de kerkstraat. Tijdens de grote brand van 1829 is ze in as gelegd, evenals 52 huizen, 17 schuren, kerk er toren.

Vanaf 1874 heeft de school gestaan aan de Dorpstraat, tot er in 1954 wegens ruimetgebrek een moderne school met 9 leslokalen verrees in de Boschkamp.


Holtens Nieuwsblad 20 juni 1953

Bouw nieuwe O.L. Dorpschool aanbesteed

Dorpschool

Door het gemeentebestuur van Holten is woensdagmorgen aanbesteed de bouw van de nieuwe o.l. Dorpschool en van de daarbij behorende hoofdonderwijzerswoning, naar de ontwerpen van resp. onze plaatsgenoten, de heer L.C. van de Bovenkamp en de gemeente-architect, de heer Jac. Louwerse. Door de welwillende medewerking van de heer Van de Bovenkamp, die de school ontwierp en van de heer G. Blom, die bovenstaand perspectief tekende, zijn wij in staat onze lezers enigsinds een beeld te geven van de prachtige school, welke in de nieuw ontworpen dorpskern zal verrijzen.

In het schoolschild is de bel het symbool van de tijd, de ganzeveer dat van de arbeid, het boek zinnebeeld van de ontwikkeling, terwijl de 6 sterren de leerjaren voorstellen. Als schilddragers zijn zwarte spechten gekozen, die in de Holter bossen nog voorkomen.

Hier in mien stea wil zeggen: Hier hoor ik thuis.
Deze ridder orde verkreeg men voor het inzamelen van oud papier. Al het mee gebrachte oud papier werd met urnsters gewogen en nauwkeurig in de boeken bij geschreven.Ter nagedachtenis aan Egbert Rozendom (Eept)
Op 3 Oktober 2011 is onze kameraad Eept overleden.